Novi “Intelektualni dernek” održava se 22. marta u Sarajevu

Multimedijalni preformans, obrazovno-zabavnog karaktera, poznat kao Intelektualni
dernek, a pod nazivom: „Obrazovanje i kreativnost: rastući i fiksirani mentalni sklop“,
održaće se u organizaciji Udruženja za razvoj, krativnost i okoliš „AMAXIMUS“ u
četvrtak, 22. marta 2023., na lokaciji O.Š. Aleksa Šantić, Sarajevo.

Sponzor ovog događaja je kompanija BH Telekom, koja je kao društveno odgovorna
kompanija prepoznala doprinos koji udruženje Amaximus ostvaruje u promoviranju
kreativnijeg pristupa individualnom i društvenom razvoju, u ovom slučaju vještina koje
nastavnici u osnovnom obrazovanju mogu da koriste da potaknu vlastitu kreativnost
kao i kreativnost svojih učenika.

Cilj je upoznati slušaoce sa značajem i međusobnom povezanošću fenomena
kreativnosti, motivacije i komunikacije u procesu obrazovanja kroz prizmu rastućeg
mentalnog sklopa. Poruka koja se želi uputiti je da je kreativnost kao fenomen
formalno istaknuta kao jedan od važnih ciljeva obrazovnog procesa, ali da joj se u
praktičnoj nastavi ili ne poklanja dovoljna pažnja, ili fiksirani mentalni sklop učenika
ali i pojedinih nastavnika, predstavlja realnu prepreku za oslobađanje kreativnih
potencijala u nastavnom procesu. Stoga, je neophodno upoznati nastavnike sa
suvremenim metodama kojima se kreativnost može potaknuti, načinima na koje se
potiče razvojni mentalni sklop i kojima se može doprinijeti da motivirani učenici ali i
sami nastavnici bolje i produktivnije koriste svoje inheretne, ali u velikoj mjeri
zanemarene, potencijale, te da ih kroz poboljšanu međusobnu komunikaciju
artikuliraju na uspješniji način.