Sudac Općinskog suda u Kiseljaku Baković Nedžad uspješno odbranio doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u sastavu: akademik Borislav Petrović predsjednik Komisije, prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić mentor, prof. dr.Vildana Pleh član Komisije, doktorant Baković Nedžad je uspješno dana 23.05.2022. godine odbranio doktorsku disertaciju na temu „Krivičnoprocesni i prekršajni aspekti postupanja protiv pravnih osoba u Bosni i Hercegovini i uporednom pravu“, te stekao zvanje doktora pravnih znanosti.

Baković Nedžad je rođen 1978. godine u mjestu Tramošnjik, općina Visoko.

Srednju školu ekonomsko-komercijalnog smjera završava 1996. godine u Visokom. Pravni fakultet u Sarajevu upisuje iste godine a koji završava 2001. godine i stječe zvanje diplomiranog pravnika.

Pravosudni ispit pred komisijom Federalnog ministarstva pravde je položio u Sarajevu 2004. godine nakon odsluženja vojnog roka.

Prvo zaposlenje kao diplomirani pravnik je od 2001. godini i to kao advokatski pripravnik kod Eme Hodžić-Alić, advokata iz Sarajeva, a zatim u advokatskoj kancelariji Bekira Gavrankapetanovića i Damira Koldže iz Sarajeva, pripravnika kod Općinskog suda I Sarajevo.

Radi također i kao stručni saradnik za upravno rješavanje sporova u Ministarstvu za stambena pitanje Kantona Sarajevo i to u odjeljenjima Vogošća, Ilijaš i Novi Grad -Sarajevo.

Od 01.06.2004. godine imenovan je kao sudija za prekršaje Općinskog suda za prekršaje Kakanj gdje radi do 01.12.2006. godine zbog reforme prekršajnih sudova.

Od strane VSTV BiH imenovan je za sudiju u Općinskom sudu u Kiseljaku. Od 01.12.2006. godine do danas, obavlja poslove sudije u krivičnom, prekršajnom, parničnom, vanparničnom i izvršnom referatu.

Pohađao niz domaćih i međunarodnih obuka i savjetovanja kako iz oblasti pravnog usavršavanja tako i informacionog upravljanja spisima o čemu posjedujem certifikate izdate od strane Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH, Vijeća Evrope, Atlantske inicijative, Centralne izborne komisije, USAIDA, OSCE-a itd.

Također obavlja poslove savjetnika za rodno i seksualno uznemiravanje pri sudu u Kiseljaku, koordinatora za izvršenje plana integriteta, predsjednika odjela za maloljetnike, zamjenika predsjednika Općinskog suda u Kiseljaku.

Na Pravnom fakulteta u Sarajevu, Historijsko pravni smjer, 2015. godine uspješno je odbranio završni rad na temu „Ustav Kraljevine Jugoslavije iz 1931. godine, historija i institucije“, te stekao zvanje magistra prava.

Stalni je edukator Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH iz prekršajne oblasti, te certificirani edukator Centralne izborne komisije BiH.

Predsjednik je Ogranka Udruženja sudija SBK/KSB i član Upravnog odbora Udruženja sudija FBiH.

Objavio slijedeće radove:

  • Izricanje i izvršenje novčanih kazni u krivičnim postupcima protiv pravnih osoba u Bosni i Hercegovini, Časopis “Pravo i Pravda”, Sarajevo 2020-2021. godina, str. 231-252.
  • Odgovornost pravnih osoba.: Historijski presjek i međunarodni dokumenti, Zbornik radova IV Savjetovanja iz prekršajno-pravne oblasti, Udruženje sudija RS, Bijeljina 2021.
  • Specifičnosti krivičnog postupka protiv pravnih osoba, Časopis “Pravo i Pravda”, Sarajevo 2022. godina.
  • Pojam i karakteristike, postupak osnivanja te historijski osvrt na odgovornost pravne osobe, Zbornik radova V Savjetovanja iz prekršajno-pravne oblasti, Udruženje sudija RS, Bijeljina 2022.

Oženjen otac jedne kčerke i dva sina.